Průběh léčby

Před zahájením terapie každý klient prochází komplexní vstupní diagnostikou, na základě které je sestaven individuální terapeutický plán. Terapeutický plán je maximálně přizpůsoben klientovi a jeho rodině tak, aby respektoval časové možností a individuální požadavky klientů. Při sestavení terapeutického plánu je stanoven cíl terapie, který vychází ze specifických potřeb klienta. Intenzita a četnost terapie se odvíjí od aktuální zdravotního stavu.

INFORMACE

V jaké fázi onemocnění k nám klienti chodí?

Subaktuní fáze:

Náš program ambulantní neurorehabilitační péče se zaměřuje na pacienty v subakutní fázi onemocnění, kteří byli propuštěni z nemocnice do domácí péče a čekají na zařazení do lůžkové rehabilitační péče. Především včasná a intenzivní rehabilitační péče v prvotních fázích onemocnění poskytuje největší potenciál pro zlepšení funkčních poruch, udržení pacienta v kondici a zabránění komplikacím.

Fáze plynulého přechodu:

Dále poskytujeme navazující rehabilitační péči pacientů, kteří přichází z lůžkové rehabilitační péče do domácího prostředí, abychom podpořili doposud obnovené funkční schopnosti a dále pracovali na zlepšování celkové tělesné kondice a dalším zlepšení porušených funkcí.

Chronická fáze:

Naši péči poskytujeme pacientům i v chronickém stavu, protože je důležitá pro zachování a udržení obnovených funkcí. Pro všechny klienty je nezbytně důležité zachování tělesné kondice.

Komplexní vstupní diagnostika:

V rámci komplexního vstupního vyšetření využíváme mezinárodně standardizovaných testů.

Individuální plán:

Dle aktuálního zdravotního stavu klienta je komplexní intenzivní terapie kombinována s relaxací, multisenzorickou stimulací a pasivními procedurami.

Kontrolní vyšetření:

V pravidelných časových intervalech probíhá kontrolní vyšetření, na základě kterého je upraven terapeutický plán.

Výsledky terapie:

Výsledky terapie jsou objektivizovány prostřednictvím dat nejen z robotické terapie, ale i standardizovaných testů. Vyhodnocení terapie poskytuje zpětnou vazbu, která je důležitá nejen pro další motivaci pacienta ale i pro celý terapeutický tým.
PRŮBĚH PÉČE

Náš neurorehabilitační program vychází z těchto zásad

01

Terapeutický cíl stanovuje pacient

Pacient ve spolupráci s terapeutickým týmem si stanoví cíl, kterého chce dosáhnout a celý tým usiluje o jeho dosažení.
02

Interdisciplinární spolupráce

Na stanoveném cíli pacienta spolupracuje fyzioterapeut, ergoterapeut, lékař a dle funkčního postižení i logoped, psycholog či nutriční terapeut, kteří pravidelně hodnotí plnění terapeutického cíle a v případě potřeby stanovují nové terapeutické postupy.
03

Terapie vychází z pricipů neuroplasticity

MEZI PRINCIPY NEUROPLASTICITY PATŘÍ

Používej nebo to ztratíš!

Nervové dráhy, které nejsou aktivně zapojené do své funkce začínají v průběhu času zanikat.

Používej to a zlepšuj to!

Cíleným tréninkem může dojít ke zlepšení funkčních poruch, které byly porušeny v důsledku poškození nervové soustavy.

Na četnosti a intenzitě záleží!

Pro úspěšnost neurorehabiltiace je klíčové dostatečné opakování. Z tohoto důvodu je vhodná kombinace individuální a robotické terapie, která zintenzivňuje rehabilitaci prostřednictvím zvýšené četnosti opakovaných pohybů a zapojením zrakové zpětné vazby.

Na čase záleží! Včasnost terapie

Čím dříve poskytneme příležitost k zotavení prostřednictvím neuroplastických změn, tím větší příležitost na zlepšení klient má.